category image

توسعه ی فردی (IDP)

post image

مروری بر نظریه صفات رهبری(TTL)

-- -- --نظریه صفات رهبری بر شناسایی خصوصیات و ویژگی هایی که باعث موفقیت فرد در رهبری گروه میشود تمرکز دارد . این نوع از تحقیقات به عنوان یکی از نخستین تحقیقات در مورد --ماهیت رهبری مؤثر --پدید آمده و با تئوری ر

ادامه مطلب...