با تست های خودشناسی توانایی و استعدادهایتان را بشناسید

test image

اضطراب وجودی لارنس گود

اضطراب احساس رنج‌آوری است که مستلزم مفهوم ناایمنی یا تهدیدی است که فرد منبع آن را به روشنی درک نمی‌کند

test image

آزمون عزت نفس آیزنگ

آزمون عزت نفس آیزنگ

test image

آزمون انگیزه تأیید (AMS)

ارائه نیروی انگیزه فردی ،کسب انگیزه تأیید است. بدین لحاظ می تواند در به دست آوردن ارزش کمی گرایش شخصیتی و انگیزه تأیید استفاده شود

test image

سنخ نمای تیپهای شخصیتی

مایرز بریگز یک ابزار برای ارزیابی شخصیت است که در حال حاضر استفاده از آن بسیار متداول است.

test image

هوش هیجانی (EQ)

چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند ؟

test image

آزمون اضطراب کتل

اضطراب یا تشویش یا دلشوره عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است.

test image

آزمون پرخاشگری

پَرخاشگَری، در روانشناسی و دیگر علوم رفتاری و اجتماعی، به معنی رفتاری است که منجر به آزار و درد می‌شود.

test image

آزمون شخصیت شناسی MMPI

تست شخصیت mmpi یکی از معتبرترین آزمون‌های روان شناسی است که در مراکز درمانی و کلینیک‌های روانشناسی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از نتایج به دست آمده از این پرسشنامه برای فرد نیمرخ روانی تهیه شده که متخصص روانشناسی بالینی و روانسنجی از روی آن سلامت روانی یا ویژگی‌های شخصیتی فرد را تشخیص می‌دهد.