Creativity

آزمون میزان پرخاشگری

Gears Gears
اضافه به علاقه مندی ها
certifiacte

روایی این مقیاس از نوع روایی محتواست. در تعیین روایی محتوا، تک تک سوالات و آنچه را که آنها به کار می گیرند به حساب می آورند. منظور از روایی محتوا این است که سوالات باید جنبه هاي مختلف پرخاشگري را شامل شوند. روایی این آزمون را خود آیزنگ تعیین کرده است. بدین ترتیب که آن را، براي انجام دادن کارهاي کلینیکی تهیه و روي بیش از 120000 زن، مرد، کودك، افراد بالغ، بهنجار، عصبی، بیمار روانی، تبهکار و ضمنا 2000 زوج دوقلو و علاوه بر آن تعداد زیادي افراد بالغ و کودك نیز، که در تهیه الگوهاي اولیه هنجارها از آنها استفاده شده بود، اجرا کرده است (آیزنگ، 1975، به نقل از گنجی، 1391).

این آزمون یک ابزار 30 سوالی است که میزان پرخاشگري را می سنجد.شما با استفاده از این آزمون خواهید دانست که میزان پرخاشگری شما به چه میزان است.این آزمون توسط دو تن از روانشناسان آیزنگ و ویلسون تهیه و تنظیم شده است.

مشخصات تست

  • ۳۰ تست

  • ۱۰ دقیقه

  • تفسیر ندارد

  • ۶۰۰۰ تومان

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می دهد:

Compatibility power

توان سازگاری

Stress control

کنترل استرس

Public mood

خلق عمومی

مشاهده نمونه خروجی
خرید تست