Creativity

اضطراب وجودی لارنس گود

Gears Gears
اضافه به علاقه مندی ها
certifiacte

این مقیاس را لورنس و كاترینا گود در سال 1974 در 32 ماده ساخته‌اند. این آزمون در پژوهش كنونی به روش آلفای كرونباخ اعتباریابی گردید، كه ضریب آلفای خوبی برابر با 888/0 =α به دست آمد. هم‌سانی درونی این پرسش‌نامه به روش دونیمه‌سازی نیز به دست آمده است.

اضطراب احساس رنج‌آوری است که مستلزم مفهوم ناایمنی یا تهدیدی است که فرد منبع آن را به روشنی درک نمی‌کند.این حالت وقتی که به‌صورت مزمن و مداوم درمی‌آید، به حد اضطراب مرضی می‌رسد که خود، منبع سازش‌نایافتگی‌، شکست، استیصال گسترده و محرومیت‌‌از آرامش، آسودگی و امکانات زندگی می‌شود. در این میان، افرادی هستند که از نوعی اضطراب به نام «اضطراب وجودی» رنج می‌برند، که به عقیده گود از ناامیدی، خودبیگانگی، احساس پوچی و بی‌معنایی نشأت می‌گیرد.

مشخصات تست

  • ۱۰ تست

  • ۱۵ دقیقه

  • تفسیر دارد

  • ۴۰۰۰ تومان

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می دهد:

Interpersonal intelligence

هوش درون فردی

Intellectual

هوش بین فردی

Compatibility power

توان سازگاری

Stress control

کنترل استرس

Public mood

خلق عمومی

مشاهده نمونه خروجی
خرید تست