Creativity

انگیزه تأیید (AMS)

Gears Gears
اضافه به علاقه مندی ها
certifiacte

سازندگان این آزمون برا ی تعیین پایایی، از ۱۲۰ تن بازآزمایی بعمل آوردند که ضریب همبستگی بین دو سری نمره ها۱۸۰% با شاخص پایایی ۸۹ به دست آمد. همچنین برای تعیین پایایی دو نیمه ای، AMS برای گروه بزرگی متشکل از۵۰۰ نفر برگزار شد که همبستگی به دست آمده بین نمره های پرسشهای فرد و زوج ۸۲% بود. به دنبال آن با استفاده از فرمول پیشگویی اسپیرمن –براون، شاخص پایایی ۹۳% به دست آمد. همچنین آنها اعلام کرده اند که این آزمون از روایی صوری، محتوایی و سازه ای بالایی برخوردار می باشد. سازه انگیزه تأیید بر این مطلب دلالت دارد که آزمودنیهای بالا در AMS در سنجش خصومت پایین خواهند بود. هتر ینگتون[۱]، وری [۲](۱۹۶۴) چنین پیشنهاد کردند که ممکن است آزمودنیهای HAG، عامل بازدارنده ای در ابراز پرخاشگری باشند. لاوی [۳]و کرندال ( ۱۹۷۵) می گفتند همبستگی منفی بسیاربالایی بین تأیید و خصومت دیده می شود.(۰/۷۶= r). همچنین در شرایط جامعه هند رابطه انگیزه تأیید و خصومت منفی گزارش شده است.( تری پاتی و ساکسنا[۴]، ۲۵۰=N، ۰/۳۶۱= r) این همبستگی در سطح۰/۰۱ معنادار است.

انسان نیاز به تایید شدن از سوی دیگران دارد، اصلا تایید و توجه دیگران حال ما انسانها را بهتر میکند اما مشکل اساسی تایید طلبی و افراد تایید طلب این است که اگر در موقعیت خاصی یا بر سریک تصمیم گیری کسی به آنها تایید ندهد دچار بهم ریختگی و مشکل میشوند.مارلو در این آزمون میزان انگیزه تایید شما را خواهد سنجید.مرور دقیق بر ادبیات انگیزه تأیید نشان داد که هفت حوزۀ وجود دارد که نشان دهنده رفتارهای انگیزه تأیید است.این هفت حوزه عبارتند از: (۱) رفتار هنجاری (۲)همرنگی اجتماعی (۳) خود نمایی مثبت (۴) حالت دفاعی داشتن (۵) وابستگی (۶) پاسخ دهی اجتماعی(۷) تأیید اجتماعی.

مشخصات تست

  • ۷۲ تست

  • ۱۵ دقیقه

  • تفسیر دارد

  • ۳۰۰۰ تومان

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می دهد:

Public mood

خلق عمومی

Stress control

کنترل استرس

Compatibility power

توان سازگاری

Intellectual

هوش بین فردی

Interpersonal intelligence

هوش درون فردی

مشاهده نمونه خروجی
خرید تست