Creativity

پرسشنامه عزت نفس آیزنگ

Gears Gears
اضافه به علاقه مندی ها
certifiacte

هرمزی نژاد (۱۳۸۰) روایی این آزمون را برای دانشجویان دختر ۰/۷۴ و برای دانشجویان پسر ۰/۷۹ گزارش کرده است. ضریب پایای آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۰/۸۸ و با استفاده از روش تنصیف ۰/۸۷ گزارش شده است.

آزمون عزت نفس آیزنک (ESI) حاصل کوشش‌های آیزنک برای بررسی شخصیت است و سوالات آن برگرفته از سوالات نااستواری هیجانی پرسشنامه شخصیت آیزنک است. این آزمون دارای ۳۰ سوال است که آزمودنی باید برای هر یک از سوالات پاسخ بلی، خیر را علامت بزند.

مشخصات تست

  • ۳۰ تست

  • ۱۰ دقیقه

  • تفسیر دارد

  • ۲۰۰۰ تومان

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می دهد:

Interpersonal intelligence

هوش درون فردی

Intellectual

هوش بین فردی

Compatibility power

توان سازگاری

Stress control

کنترل استرس

Public mood

خلق عمومی

مشاهده نمونه خروجی
خرید تست